Обратно към новини»

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

„ЙОТОВИ” ООД" като преработвателно предприятие на земеделска продукция получи финансова помощ по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) които са особено засегнати от кризата предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по подадено заявление за плащане № 20/21/3/32789 от 29.10.2020 г.Заявена финансова помощ: 11 880,00 лева

 

Изплатена финансова помощ: 9 890,10 лева

Дата на изплащане: 20.01.2021 г.

 

Цели:

- гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства;

- осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти;

- запазване здравето на заетите в селското стопанство;

 

Резултати:

-       Частично преодоляване на последствиятаот кризата предизвикана от COVID-19

Дата: 09/11/2021