Обратно към новини»

Изграждане на хладилна база за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти и закупуване на технологично оборудване

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Йотови“ ООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0205-С01/02.07.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: “Изграждане на хладилна база за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти и закупуване на технологично оборудване”.

Проектът е насочена към разширение и модернизация на производствената дейност. За тази цел ще се изгради Хладилна база за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти и Модернизация на съществуващо предприятие, чрез закупуване на технологично оборудване.

Проекта ще се осъществи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 2 972 692.27 лв., от които 1  431 678.70 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 541 013.57 лв. собствено съфинансиране.

Цели на проекта:

-       модернизиране на производството;

-       въвеждане на нови процеси и технологии;

-       подобряване на качеството на продуктите;

-       подобряване на енергийната ефективност на предприятието;

Резултати:

-       Внедрени нови мощности и подобрена енергийна ефективност;

-       Въведена в експлоатация за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти;

-       Въведено в експлоатация ново оборудване;

-       Модернизиране на производството

Дата: 11/11/2021