Back to News»

[за превод] „Йотови“ ООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0205-С01/02.07.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: “Изграждане на хладилна база.

[за превод] „Йотови“ ООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0205-С01/02.07.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: “Изграждане на хладилна база за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти и закупуване на технологично оборудване”. Проектът е насочена към разширение и модернизация на производствената дейност. За тази цел ще се изгради Хладилна база за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти и Модернизация на съществуващо предприятие, чрез закупуване на технологично оборудване. Проекта ще се осъществи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 2 972 692.27 лв., от които 1 431 678.70 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 541 013.57 лв. собствено съфинансиране. Цели на проекта: - модернизиране на производството; - въвеждане на нови процеси и технологии; - подобряване на качеството на продуктите; - подобряване на енергийната ефективност на предприятието; Резултати: - Внедрени нови мощности и подобрена енергийна ефективност; - Въведена в експлоатация за съхранение, разфасоване и експедиция на млечни продукти; - Въведено в експлоатация ново оборудване; - Модернизиране на производството
Date: 11/11/2021